Aktualności

 

 

R E K R U T A C J A

 

 

Biuro projektu zaprasza wszystkich chętnych rodziców dzieci uczęszczających do  Miejskiego Przedszkola nr 2 w Knurowie, dla których organem prowadzącym jest Gmina Knurów, do przystąpienia dzieci do projektu pn. Witajcie w Nowej Bajce! współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego, Działania 11.1. Ograniczenie Przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego, Poddziałania 11.1.1. Wzrost upowszechnienia wysokiej jakości edukacji przedszkolnej.

 

W ramach projektu dzieci będą miały możliwość uczestniczenia w zajęciach dodatkowych z gimnastyki korekcyjnej, arteterapii, bajkoterapii, terapii behawioralnej oraz w zajęciach z psychologiem, pedagogiem i logopedą w celu wyrównania szans edukacyjnych.

  

Rekrutacja potrwa od 16 października 2017 r. do 20 października 2017 r.

 

Komplet dokumentów należy złożyć w Biurze projektu w siedzibie Miejskiego Centrum Edukacji w Knurowie przy al. Lipowej 12 w pokoju 302.

 

 SERDECZNIE ZAPRASZAMY!

 

Szczegółowe warunki uczestnictwa wraz w wymaganymi załącznikami:

·       Deklaracja uczestnictwa w projekcie.

·       Oświadczenie uczestnika projektu dot. danych osobowych.

·       Deklaracja przystąpienia uczestnika do projektu.

·       Harmonogram zajęć pozalekcyjnych.

 

 

Regulamin rekrutacji   PDF
Deklaracja uczestnictwa w projekcie DOC PDF
Oświadczenie uczestnika projektu dot. danych osobowych DOC PDF
Deklaracja przystąpienia do projektu DOC PDF
Harmonogram zajęć pozalekcyjnych