Aktualności

R E K R U T A C J A

Biuro projektu zaprasza wszystkich chętnych nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Knurów, do przystąpienia do projektu pn. Witajcie w Nowej Bajce! współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego, Działania 11.1. Ograniczenie Przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego, Poddziałania 11.1.1. Wzrost upowszechnienia wysokiej jakości edukacji przedszkolnej.


W ramach projektu nauczyciele przejdą szkolenie w celu podniesienia swoich kwalifikacji, a w rezultacie wzrostu jakości edukacji przedszkolnej oraz rozszerzenia oferty edukacyjnej przedszkola o dodatkowe zajęcia.

 

Rekrutacja potrwa od 24 lipca 2017 r. do 28 lipca 2017 r.

Komplet dokumentów należy złożyć w Biurze projektu w siedzibie Miejskiego Centrum Edukacji w Knurowie przy al. Lipowej 12 w pokoju 302.

 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!

Szczegółowe warunki uczestnictwa wraz w wymaganymi załącznikami

 

 

 

 

Regulamin rekrutacji   PDF
Deklaracja uczestnictwa w projekcie DOC PDF
Wzór rekomendacji dyrektora przedszkola DOC PDF
Oświadczenie uczestnika projektu dot. danych osobowych DOC PDF
Oświadczenie nauczyciela dot. realizacji zajęć pozalekcyjnych DOC PDF
Harmonogram zajęć pozalekcyjnych DOC PDF

 

 

Poniżej lista osób zakwalifikowanych do uczestnictwa w projekcie.

GRATULUJEMY!!

 

WYNIKI REKRUTACJI